To tenure-track-adjunkter eller lektorer i nordisk middelalderfilologi ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

To stillinger som tenure-track-adjunkt eller lektor i nordisk middelalderfilologi er ledige ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Der er tale om faste stillinger på fuld tid, som ønskes besat fra d. 1. februar 2025 eller snarest derefter.

Stillingerne kan søges på både tenure-track-adjunkt- og lektorniveau. Det skal angives hvilken stillingstype, ansøgeren søger. Bemærk, at samme ansøger har mulighed for at søge stillingerne på begge niveauer ved at indsende to separate ansøgninger, jf. nedenstående afsnit om krav til ansøgningen. 

Introduktion
Stillingen er tilknyttet Den Arnamagnæanske Samling, som er oprettet med det formål at videreføre den videnskabelige udnyttelse af den håndskriftsamling, som den islandske filolog og historiker Árni Magnússon testamenterede til Københavns Universitet ved sin død i 1730. Samlingens forskning, udgivervirksomhed og undervisning er koncentreret omkring ældre øst- og vestnordisk filologi.

Stillingsindhold
Deltagelse i opgaver relateret til redaktionskomitéen for De Arnamagnæanske Skriftserier vil udgøre en væsentlig del af tenure track-adjunktens/lektorens arbejdsforpligtelser. Dertil kommer de arbejdsforpligtelser, som er knyttet til Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling (for eksempel katalogisering, fremvisning, forskerbetjening og faglig vejledning), formidling og administrative opgaver. Af hensyn til arbejdets art er der tilknyttet tilstedeværelses-forpligtelse i et nærmere aftalt omfang.

Ansøgere skal have kvalificeret sig forskningsmæssigt inden for østnordisk og/eller vestnordisk middelalderfilologi. Der vil i særlig grad blive lagt vægt på kvalifikationer inden for tekstvidenskab, håndskriftsstudier og editionsfilologi, herunder praktisk erfaring med tekstudgivelse.

Den, der ansættes, må ud over de forskningsmæssige opgaver, der foruden udgivelser indeholder ansøgning eller deltagelse i ansøgning om ekstern finansiering af forskning og deltagelse i en af instituttets forskningsgrupper, også kunne påtage sig at undervise, eksaminere og vejlede samt deltage i fagligt bedømmelsesarbejde inden for instituttets fagområder med særligt henblik på middelalderfilologi. Se i øvrigt nedenstående kriterier i forhold til de to stillingskategorier.

Ansøgere skal beherske dansk eller et af de øvrige nordiske sprog samt engelsk.

Stillingsbeskrivelse:

Tenure track adjunkt
Et tenure-track-adjunktur er et seksårigt adjunktur med forpligtelse til forskning og undervis­ning. Som en del af adjunktansættelsen skal den valgte kandidat gennemføre et adjunktpæda­gogikum, og det forventes, at adjunkten deltager i aktiviteter på fakultetet herunder eksaminer og administration. Kandidaten skal bidrage til at udvikle og gennemføre nye forsknings­projekter og publicering på internationalt niveau, både individuelt og som del af forsknings­grupper. Stillingen indebærer ligeledes undervisning, vejledning og eksaminer på både bachelor- og kandidatniveau, samt vidensdeling med det omkringliggende samfund.

Lektor
En lektor skal kunne deltage i instituttets almindelige administration og eksaminer samt i bedømmelsesudvalg. Desuden skal en lektor kunne administrere forskningsprojekter og yde pædagogisk supervision til adjunkter.

Opgaverne i stillingen er fordelt på arbejdsopgaver i forbindelse med undervisning og opgaver i relation til forskning (herunder relevant administration og vidensdeling). Derfor vil bedømmelsen af ansøgernes kvalifikationer lægge vægt på dokumenterede kompetencer inden for undervisning, pædagogik og didaktik såvel som inden for forskning, forsknings­samarbejde og organisering af forskning.

Kvalifikationskrav:

Tenure-track-adjunkt
Ansættelse som tenure-track-adjunkt forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for fagområdet.

Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger vil der blive lagt vægt på dokumenteret forskning på internationalt niveau. Undervisningskvalifikationer og undervisningserfaring vil ligeledes blive inddraget i bedømmelsen. Erfaring med at tiltrække ekstern finansiering er en fordel men ikke et krav.

Læs mere om tenure-track-programmet på København Universitets hjemmeside: Tenure-track på Københavns Universitet – Københavns Universitet (ku.dk)

Seks generelle kriterier gælder for ansættelse af adjunkter ved Københavns Universitet. De seks kriterier (forskning, undervisning, samfundsmæssig impact, organisatorisk bidrag, ekstern finansiering og ledelse) betragtes som rammer for en samlet vurdering af ansøger. Derudover skal hver ansøger vurderes i henhold til de specifikke krav, der er anført i dette opslag.

Læs mere om KU’s meriteringskriterier her: Kriterier for meritering – Københavns Universitet (ku.dk)

For mere information om kvalifikationer for tenure-track-adjunkter i

bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

2019: Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (retsinformation.dk)

Ligeledes kan ansøgere med fordel orientere sig om fakultetets strategiske pejlemærker på: HUM's strategiske pejlemærker – Københavns Universitet (ku.dk)

Lektor
Ved besættelse af stillingen som lektor lægges der vægt på, at ansøgeren har forskning­smæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til, hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt.

Ansøgere opfordres til at læse Københavns Universitets retningslinjer for undervisnings­portfolio her: Undervisningsportfolio – Københavns Universitet (ku.dk)

Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer:

 • Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang i den videnskabelige produktion
 • Ansøgerens videnskabelige indsats, faglige bredde, dybde og stringens
 • Undervisningsmæssige kvalifikationer i forhold til didaktisk udvikling
 • Erfaring og kvalifikationer inden for formidling af forskning, vidensdeling og engagement i den brede offentlighed
 • Væsentlige kompetencer i forhold til ekstern finansiering
 • Interesse for kollektivt forskningsarbejde og for at udvikle egne forskningsledelses­kompetencer.

Seks generelle kriterier gælder for ansættelse af lektorer ved Københavns Universitet. De seks kriterier (forskning, undervisning, samfundsmæssig impact, organisatorisk bidrag, ekstern finansiering og ledelse) betragtes som rammer for en samlet vurdering af ansøgerne. Derudover skal hver ansøger vurderes i henhold til de specifikke krav, der er anført i dette opslag.

Læs mere om Københavns Universitets kriterier her:  Criteria for recognising merit – University of Copenhagen (ku.dk)
5b_Criteria_for_recognising_merit_-Associate_professors.pdf (ku.dk)
Derudover vil de særlige kvalifikationer, der efterlyses specifikt i dette opslag, blive inddraget i bedømmelsen af samtlige ansøgere.

Ansøgning 
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg stillingen” nederst i denne annonce. Alle filer skal uploades i Adobe PDF- eller Word format, og kan max. fylde 20Mb.
De skal klart angives, hvilket af de to stillingsniveauer, ansøgeren ønsker at søge på. Hvis en ansøger søger både en stilling som tenure-track-adjunkt og som lektor skal der indsendes to separate ansøgninger. 

Ansøgningen skal være skrevet på dansk eller engelsk og indeholde følgende bilag:

 • Ansøgning
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/ph.d.-bevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med stjerne*
 • Forskningsplan, der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år, herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og konferencer osv.
 • Dokumentation for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning) (Undervisningsportfolio – Københavns Universitet (ku.dk))
 • Publikationer: Ansøgere kan højst vælge fem publikationer til bedømmelse, hvoraf mindst tre skal være udgivet inden for de sidste fem år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5.  

Hvis publikationen har en eller flere medforfattere, eller arbejdet er et resultat af en kollektiv indsats, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i arbejdet. Endnu ikke publicerede publikationer kan tages under bedømmelse. Det skal angives, hvis de ikke er publiceret.

Kun materiale på dansk, norsk, svensk, islandsk, tysk og engelsk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere, der skal bedømmes. Alle ansøgere får herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Yderligere oplysninger om rekrutteringsprocessen kan findes på KU’s hjemmeside: Rekrutteringsproces – for videnskabelige medarbejdere – Københavns Universitet (ku.dk)

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og AC. Der anvises et samlet pensionsbidrag på 17,1% af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Ligestilling og diversitet på Københavns Universitet
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund, og opfordrer alle kvalifi­cerede kandidater, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. For yderligere oplysnin­ger om ligestilling og diversitet på Københavns Universitet og universitets deltagelse i HRS4R HR Excellence in Research se: HR Excellence in Research – University of Copenhagen (ku.dk)

Kontakt
Yderligere oplysninger rekrutteringsprocessen stiles til HR Søndre City, hrsc@hrsc.ku.dk, venligt angiv sagsnummer 211-0626/24-2E #1 ved henvendelsen.

Spørgsmål om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Anne Jensen, Institut for nordiske Studier og Sprogvidenskab, annejensen@hum.ku.dk.

Ansøgningsfristen er 2. september 2024, kl. 23:59 CEST.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Info

Application deadline: 02-09-2024
Employment start: 01-02-2025
Department/Location: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Search all vacancies