Instruktorer til Institut for Psykologi

Ved Studienævnet for Psykologi er der på bacheloruddannelsen et antal instruktorstillinger ledige til besættelse pr. 1. august 2024 inden for følgende fag/hold:

 • Introduktion til psykologi/ videnskabsteori
 • Statistik og kvantitative forskningsdesign I
 • Kognitionspsykologi
 • Klinisk psykologi I
 • Kvalitative Metoder og forskningsdesign
 • Arbejds- og organisationspsykologi
 • Avanceret forskningsdesign og videnskabsteori

 

Der er tale om ca. 25 tidsbegrænsede ansættelser (ét semester) og ca. 5 tidsubegrænsede ansættelser (ansættelsesforholdet ophører ved endt uddannelse). Det endelige antal af oprettede stillinger vil afhænge af, hvilke fag der oprettes. Indikér gerne i din ansøgning, hvilken type ansættelse du foretrækker. Foretrækkes en tidsubegrænset stilling, indikér da gerne om du er interesseret i en tidsbegrænset ansættelse, såfremt vi ikke kan tilbyde dig en tidsubegrænset ansættelse.

 

Introduktion til psykologi og videnskabsteori, 1. semester:

Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 14 uger i et semester.

Vi søger studerende til at facilitere undervisning i psykologiens historie, moderne psykologi og videnskabsteori samt give en bred og nuanceret indføring i psykologiens hovedfag, der trækker på både samfunds-, human-, og naturvidenskab. Derudover skal instruktorerne introducere til udvalgte almene studieteknikker, der inkluderer læsning af videnskabelig litteratur og skriftlig videnskabelig formidling (skriveteknik). Det er således instruktorernes opgave at støtte undervisningen på forelæsningerne ved at supplere indføringen i teori samt facilitere diskussioner af det præsenterede stof, gerne med konkrete eksempler fra psykologisk videnskab og praksis. Undervisningserfaring eller præsentationserfaring vægtes højt, ligesom dokumenteret bred interesse i psykologiens faggrene og videnskabelige metoder er en fordel.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fagkoordinator Brady Wagoner på e-mail wagoner@psy.ku.dk.

 

Statistik og kvantitative forskningsdesign I, 1. semester:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 14 uger i et semester.
Instruktorernes opgave er at facilitere arbejdet på øvelsesholdene, hvor de studerende benytter de statistiske metoder, der er blevet introduceret i forelæsningerne. Til hver øvelsesgang vil der blive udarbejdet et øvelsessæt, som de studerende skal løse. Det forventes, at instruktorerne vejleder de studerende i øvelserne og giver konstruktiv feedback på øvelserne til forelæseren og fagkoordinatoren.
Det forventes, at instruktorerne har et godt kendskab til de følgende statistiske analyser, og hvordan de udføres, i et statistikprogram som f.eks. SPSS: t-test, flersidet variansanalyse inklusiv kovarians, korrelation og multipel regression inklusiv logistisk regression, Ki-i-anden og de ikke-parametriske tests. Instruktorerne forventes ydermere at kunne planlægge, fortolke og afrapportere statistiske undersøgelser, samt undervise i videnskabelige artikler, hvor de i undervisningen gennemgåede statistiske analyser er benyttet.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator: Anders Petersen på telefon 35 32 48 84 eller e-mail anders.petersen@psy.ku.dk.

 

Kognitionspsykologi, 3. semester:
Kurset omfatter 3 timers ugentlig undervisning i 10 uger i et semester. Instruktorernes opgave er, i samarbejde med fagets øvrige undervisere, at forestå afholdelsen af fagets eksperimentalpsykologiske øvelser herunder øvelsesopstilling, introduktion til øvelser, indsamling af datafiler, indledende analyse af holdets data samt vejledning af studerende i forbindelse med udarbejdelse af øvelsesrapporter. Instruktorerne skal, udover egen undervisning, deltage i ugentlige koordinationsmøder. Ved ansættelserne lægges vægt på et grundigt kendskab til brug af SPSS og Microsoft Excel - samt efter aftale til andre typer software, som anvendes til forsøgsopstillinger, statistiske analyser og grafisk præsentation af forsøgsdata. Derudover vægtes undervisningserfaring eller præsentationserfaring, samt potentielt relevant erhvervserfaring inden for det kognitions- eller neuropsykologiske område, højt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse via e-mail til fagkoordinator Steven Blurton (steven.blurton@psy.ku.dk).

 

Klinisk psykologi I, 3. semester:
Kurset omfatter 2 timers seminarholdsundervisning i 7 uger på et semester. Seminarholdene vil ikke nødvendigvis ligge i forlængelse af hinanden, men mere spredt ud på semesteret, således de passer med forelæsningerne. På seminarholdene skal instruktorerne støtte undervisningen på forelæsningerne i klinisk psykologi 1 ved i praksis at hjælpe de studerende med at afprøve de forskellige screenings/udredningsværktøjer som kort, under forelæsningen eller forud for seminarholdet via fx video, er blevet præsenteret af forelæseren. Formålet med seminarholdet er at give de studerende mulighed for at øve udredning og diagnostik i praksis.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fagkoordinator Sonja Breinholst på e-mail: sonja.breinholst@psy.ku.dk.

 

Kvalitative Metoder og forskningsdesign/ Qualitative Methods, 3. semester:

The instructor-based teaching in this course includes 2 hours of weekly tuition for 10 weeks (spread across the 14 weeks of the semester).

 

The Qualitative Methods course is divided into two parts. The lecture series focuses on the theory and practicalities of qualitative methods. Simultaneously, students work in small groups to conduct their own qualitative research projects. Both parts of the course will inform one another. We seek new instructors to facilitate the seminar classes to help students with their qualitative research projects. This includes facilitation of discussion based on the content of the lectures (naturalistic observations, participant-observation, writing fieldnotes, accessing participants, informal and semi-formal interviewing, sampling, ethics, analyzing data – thematic, discourse, IPA, narrative, grounded theory, visual methods, power, representation, styles of presentation of research). Student instructors will also work with students to guide them through their research project i.e., applying ideas and concepts provided in lecture classes. Successful applicants are expected to provide formal written feedback to students as they progress through their research project. Applicants are therefore expected to have experience conducting qualitative research and have taken advanced courses on Qualitative Methods. The lectures in the lecture series will often be given in English, instructor classes can be taught in either Danish or English as preferred by the applicant.

Further information can be obtained by contacting the course coordinator: Séamus A. Power via email: seamus.power@psy.ku.dk.

 

Arbejds- og Organisationspsykologi, 5. semester:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i op til 14 uger i et semester. Instruktorernes opgave er, i forlængelse af forelæsningerne, at varetage holdundervisningen i en række arbejds- og organisations psykologiske temaer og herigennem bidrage til en bred indføring i faget. Instruktorerne forventes at kunne varetage teoridiskussioner, casebaseret undervisning og øvelser, og skal således gennem inspirerende undervisning fremme de studerendes overblik over faget og støtte deres tilegnelse og anvendelse af pensum i forhold til konkrete cases. Ansøgere, der har bestået bacheloruddannelsen, foretrækkes. Instruktorerne skal, udover egen undervisning, deltage i koordinationsmøder med de øvrige instruktorer og i regelmæssige vejledningsmøder. Vejledningsmøderne ledes af lektor Paul Conway, der er koordinator for faget. Vejledningsmøderne bruges til sparring i forhold til faglige og pædagogiske spørgsmål, samt koordination og kvalitetskontrol af undervisningsprocedurer og materialer.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Paul Conway, e-mail paul.conway@psy.ku.dk.

 

Avanceret forskningsdesign og videnskabsteori, 5. semester:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i op til 12 uger i et semester.
Instruktorernes opgave er, i samarbejde med fagets fagkoordinator og øvrige undervisere, at understøtte og vejlede de studerende i valg af et forskningsspørgsmål, i opsættelse af et selvvalgt forskningsdesign og i løbende dokumentation af dette i en portfolio. Faget trækker bredt på tidligere metodekurser på bachelorstudiet og forbereder samtidig den studerende til at skrive bachelorprojekt i det følgende semester. Til at opsætte et forskningsdesign kan den studerende trække på et bredt udvalg af psykologiske forskningsmetoder, der inkluderer kvalitative, kvantitative og mixede metoder, såvel som metoder tilhørende specifikke psykologiske områder. Ved ansættelserne lægges derfor vægt på et grundigt kendskab til forskningsdesign herunder meget gerne specifik forskningserfaring under hensyntagen til, at instruktorerne stadig er studerende selv. Derudover vægtes undervisningserfaring eller præsentationserfaring højt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse via e-mail til fagkoordinator Jesper Dammeyer: jesper.dammeyer@psy.ku.dk.

 

Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen som instruktor er aftalt mellem Finansministeriet og SUL. Timelønnen udgør 234,10 kr. (oktober 2023-niveau), ekskl. feriepenge og pension. Ud over undervisningstimerne aflønnes særskilt for godkendelse af rapporter, responspapirer m.v. samt for supervision svarende til 1 time pr. undervisningsuge med fagkoordinator. Desuden lønnes deltagelse i undervisningspædagogiske kurser af forskellig art samt for eventuelle evalueringsmøder.

Stillingerne kan søges af studerende ved Institut for Psykologi eller tilsvarende, som har gennemført to relevante årsværk, og som er indskrevet på en uddannelse i undervisningsperioden. Se i øvrigt krav under de enkelte holdbeskrivelser i dette opslag. For alle stillingers vedkommende er undervisningserfaring en fordel, men ikke en betingelse. Anden erfaring af relevans for faget kan tillægges vægt.

I forbindelse med ansættelse er det en forudsætning, at nye instruktorer deltager i et 2-dages pædagogisk kursus umiddelbart før semesterstart. Tilmelding her: https://samf.ku.dk/pcs/undervisere/uvp/

 

Ansøgning
Ansøg via linket nederst på siden. Følgende dokumenter skal uploades i den elektroniske ansøgningsformular:

 • Ansøgning
 • CV
 • Karakterudskrifter fra universitetets selvbetjening (i én samlet fil).
 • Evt. dokumentation for tidligere undervisningsaktiviteter og andre fagligt relevante forudsætninger (i én samlet fil). Dog ikke specialer, BA-opgaver, afhandlinger mm.,  da disse ikke medtages i vurderingen.

 

I den elektroniske ansøgningsformular angives en prioritering af de fag, du ønsker at undervise i.

Hvis du er studerende ved Københavns Universitet, skal din alumni-mail angives. Din private mail kan angives i ansøgningen eller i dit CV.

 

Ansøgningsfrist:  24. april 2024

 

Ansættelsesproces

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og efter endt bedømmelse vil hver ansøger få lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere pr. fag, afholdes samtaler i forhold til antallet af ledige stillinger. Eventuel ansættelse vil i sidste ende tilbydes via fagkoordinator.


Husk at oplyse KU-mailadresse i ansøgningen, da indkaldelse til samtale vil blive mailet.
Det forventes at der bliver truffet beslutning om ansættelse ultimo juni 2024.
Ansøgning bedes indsendt elektronisk "Udfyld ansøgningsformular" nederst i opslaget. Bilag kan uploades. Bemærk venligst, at der kun kan uploades én fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller Word).
Københavns Universitet ønsker
at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Ansøgninger, som modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke blive accepteret.

 

 

 

APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Info

Application deadline: 24-04-2024
Employment start: 01-08-2024
Department/Location: Studienævnet for psykologi

Search all vacancies