Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet søger eksterne lektorer pr. 1. september 2024

Vi søger eksterne lektorer til fakultetets uddannelser indenfor følgende fag/fagområder:  

DEN JURIDISKE BACHELORUDDANNELSE (BA)

 • Arbejdsret
 • Børskriminalitet
 • Erstatning i forsikringsretlig belysning
 • Konkurrence- og markedsføringsret
 • Obligationsret
 • Selskaber og kapitalmarked

DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE (KA)

 • Civilprocesret
 • Entertainmentret
 • Entrepriseret
 • Omsætning af fast ejendom
 • Personskadeerstatning
 • Selskabsret
 • Shippingkontrakter og ansvar
 • Skatteret
 • Specialiseret erstatningsret
 • Udvidet skatteret
 • Økonomisk kriminalitet

Fremsøg fagenes kursusbeskrivelse på www.kurser.ku.dk

VIGTIGT: Alle stillinger besættes under forudsætning af, at faget oprettes eller der kan tilbydes undervisningsopgaver i andre fag indenfor samme fagområde.

Arbejdsopgaver
Stillingen som ekstern lektor er en deltidsstilling, hvor du i det daglige refererer til fagets fagleder (en videnskabelig medarbejder ved fakultetet). Det er faglederens ansvar at planlægge og udvikle faget og sikre sammenhæng mellem forskning og uddannelse, mens du bidrager med juridisk relevant praksisnær viden.

Hør, hvad der har motiveret Ida fra Deloitte til at undervise ved KU (link til video)

Som ekstern lektor løser du følgende opgaver:

 • Forberedelse og gennemførelse af holdundervisning (fysisk, online og/eller hybrid)
 • Udarbejdelse af casemateriale til undervisningsbrug
 • Klargøring af fagets digitale undervisningsrum forud for semesterstart
 • Brug af fakultetets digitale læringsværktøjer
 • Feedback til de studerende i undervisningen
 • Evaluering og kvalitetssikring af undervisningen
 • Deltagelse i møder og pædagogisk-didaktisk efteruddannelse
 • Rettelse af øvelsesopgaver på fag, hvor de indgår
 • Eksamination af de studerende
 • Evt. udarbejdelse af eksamensopgaver på fag med skriftlig eksamen
 • Evt. vejledning af projektorienterede forløb (praktikrapporter)
 • Evt. vejledning af bachelorprojekter og specialer.

Dine arbejdsopgaver og -omfang fastlægges af faglederen forud for hvert semester.

Introduktionsseminar til fakultetets læringsprincipper
Som nyansat underviser er du pålagt at deltage i et seminar inden semesterstart, hvor du introduceres til fakultetets læringsprincipper. Seminaret afholdes tre gange. Du tilmelder dig efter modtagelse af invitation til den dato, der passer dig bedst. Seminaret afvikles:

 • Tirsdag d. 27. august 2024 kl. 9.15-14.30
 • Torsdag d. 29. august 2024 kl. 15.15-20.30

Kvalifikationskrav
For at søge stillingen skal du som minimum have:

 • Relevant kandidatgrad og
 • Relevant praksiserfaring* på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller
 • Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.

*Relevant praksiserfaring: Krav om indgående, aktuel viden om faget/fagområdets anvendelsesmuligheder opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet.

Derudover vægter det positivt, at du har:

 • Erfaring med at undervise på universitetsniveau
 • Erfaring med digitale undervisningsværktøjer eller lyst til at lære at bruge dem
 • Positive undervisningsevalueringer (vedlæg gerne seneste evaluering)
 • Erfaring med sparring og feedback i en læringssituation
 • Pædagogisk-didaktisk efteruddannelse
 • Udgivelse af fagligt relevante materialer og/eller videnskabelige produktioner.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsesstart er 1. september 2024.
Ansættelse som ekstern lektor sker efter Cirkulære om aftale om eksterne lektorer og undervisningsassistenter ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og forskningsministeriet samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter og er som udgangspunkt for en periode på 3 år, men med mulighed for varig ansættelse i fagene Erstatning i forsikringsretlig belysning, Selskabsret, Personskadeerstatning og Entertainmentret.

Bibeskæftigelse som underviser hos private udbydere af eksamensforberedende kurser o. lign. er uforeneligt med en ansættelse som underviser ved Det Juridiske Fakultet.

Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på kr. 286,33 (1. oktober 2023-niveau).

Aflønning sker efter et takstsystem, hvor hovedparten af lønnen udbetales bagud med 1/5 i månederne september-januar og februar-juni. Resten udbetales som et engangsbeløb efter semestrets afslutning. Bemærk: Din deltagelse i introduktionsseminaret til fakultetets læringsprincipper aflønnes pr. time. 

Yderligere oplysninger
Spørgsmål vedr.

 • fagene kan rettes til fagets fagleder. Fremsøg kursusbeskrivelsen på http://kurser.ku.dk/ og se under ”Kursusinformation” i højre side.
 • ansættelsesvilkårene kan rettes til HR Søndre City: HRSC@hrsc.ku.dk

Ansøgning og frist
Ansøg via linket i højre side på siden senest søndag d. 21. april 2024. Følgende dokumenter skal uploades:

 • Ansøgning
 • CV
 • Bachelor- og kandidatbevis inkl. karakterudskrift
 • Dokumentation i form af EU registreringsbevis eller opholds- og arbejdstilladelse, hvis du ikke har dansk statsborgerskab

Bemærk: Ønsker du at undervise i flere fag, skal du sende en ansøgning for hvert fag samt oplyse herom i din ansøgning. 

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger ansættelsesudvalget de ansøgninger, der skal sendes videre til bedømmelsesudvalget. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. De udvalgte ansøgere orienteres om bedømmerne, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere, afholdes der samtaler, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

 

APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Info

Application deadline: 21-04-2024
Employment start: 01-09-2024
Department/Location: Det Juridiske Fakultet
Content not available due to cookie preferences

You cannot see the content of this field because of your cookie preferences.

Click here to change your cookie settings.

Category: Marketing

Search all vacancies