Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet søger undervisningsassistenter pr. 1. september 2024

Vi søger undervisningsassistenter til fakultetet indenfor følgende fag/fagområder:  

DEN JURIDISKE BACHELORUDDANNELSE (BA)

 • EU-ret
 • Familie- og arveret
 • Obligationsret
 • Retssystemet og juridisk metode
 • Strafferet og straffeproces

DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE (KA) 

 • Landsskatterettens processpil 

Fremsøg fagenes kursusbeskrivelse på www.kurser.ku.dk

VIGTIGT: Alle stillinger besættes under forudsætning af, at faget oprettes eller der kan tilbydes undervisningsopgaver i andre fag indenfor samme fagområde.  

Arbejdsopgaver
Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling, hvor du i det daglige refererer til fagets fagleder (en videnskabelig medarbejder ved fakultetet). Det er faglederens ansvar at planlægge og udvikle faget og sikre sammenhæng mellem forskning og uddannelse, mens du bidrager med juridisk relevant praksisnær viden.

Hør, hvad der har motiveret Ida fra Deloitte til at undervise ved KU (link til video)  

Som undervisningsassistent løser du følgende opgaver:

 • Forberedelse og gennemførelse af holdundervisning (fysisk, online og/eller hybrid)
 • Feedback til de studerende i undervisningen
 • Brug af fakultetets digitale læringsværktøjer
 • Evaluering og kvalitetssikring af undervisningen
 • Deltagelse i møder
 • Rettelse af øvelsesopgaver på fag, hvor de indgår
 • Evt. eksamination af de studerende

Dine arbejdsopgaver og -omfang fastlægges af faglederen forud for hvert semester.

Introduktionsseminar til fakultetets læringsprincipper
Som nyansat underviser er du pålagt at deltage i et seminar inden semesterstart, hvor du introduceres til fakultetets læringsprincipper. Seminaret afholdes tre gange. Du tilmelder dig efter modtagelse af invitation til den dato, der passer dig bedst. Seminaret afvikles:

 • Tirsdag d. 27. august 2024 kl. 9.15-14.30
 • Torsdag d. 29. august 2024 kl. 15.15-20.30

Kvalifikationskrav
For at søge stillingen skal du som minimum have en relevant kandidatgrad.

Derudover vægter det positivt, at du har:

 • Et højt fagligt niveau
 • Praksiserfaring inden for fagområdet
 • Erfaring med at undervise, herunder positive undervisningsevalueringer (vedlæg gerne seneste evaluering)
 • Erfaring med digitale læringsværktøjer eller lyst til at lære at bruge dem
 • Erfaring med sparring og feedback i en læringssituation

Ansættelsesvilkår
Ansættelsesstart er 1. september 2024.
Ansættelse som undervisningsassistent sker efter Cirkulære om aftale om eksterne lektorer og undervisningsassistenter ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og forskningsministeriet samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter sker som udgangspunkt for en periode på 3 år.

Bibeskæftigelse som underviser hos private udbydere af eksamensforberedende kurser o. lign. er uforeneligt med en ansættelse som underviser ved Det Juridiske Fakultet.

Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på kr. 263,08 (1. oktober 2023-niveau). Aflønning sker efter et takstsystem, hvor hovedparten af lønnen udbetales bagud med 1/5 i månederne september-januar og februar-juni. Resten udbetales som et engangsbeløb efter semestrets afslutning. Bemærk: Din deltagelse i introduktionsseminaret til fakultetets læringsprincipper aflønnes pr. time. 

Yderligere oplysninger
Spørgsmål vedr.

 • fagene kan rettes til fagets fagleder. Fremsøg kursusbeskrivelsen på https://kurser.ku.dk/ og se under ”Kursusinformation” i højre side.
 • ansættelsesvilkårene kan rettes til HR Søndre Campus: HRSC@hrsc.ku.dk

Ansøgning og frist
Ansøg via linket til højre på siden senest søndag d. 21. april 2024. Følgende dokumenter skal uploades:

 • Ansøgning
 • CV
 • Bachelor- og kandidatbevis inkl. karakterudskrift
 • Dokumentation i form af EU registreringsbevis eller opholds- og arbejdstilladelse, hvis du ikke har dansk statsborgerskab

Bemærk: Ønsker du at undervise i flere fag, skal du sende en ansøgning for hvert fag samt oplyse herom i din ansøgning

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger ansættelsesudvalget de ansøgninger, der skal sendes videre til bedømmelsesudvalget. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. De udvalgte ansøgere orienteres om bedømmerne, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere, afholdes der samtaler, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

 

APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Info

Application deadline: 21-04-2024
Employment start: 01-09-2024
Department/Location: Det Juridiske Fakultet
Content not available due to cookie preferences

You cannot see the content of this field because of your cookie preferences.

Click here to change your cookie settings.

Category: Marketing

Search all vacancies