PhD-positions – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

Job portal > PhD-positions

Ph.d.-stipendium: Monitorering af fysisk aktivitet

En 3-årig lønnet stilling som ph.d.-stipendiat ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, CopenRehab, Københavns Universiteter er ledig til besættelse pr. 1. september 2017 eller snarest derefter.

CopenRehab
Afdelingen er placeret i De gamles by i København. Afdelingen består af én professor, én kommunikationsansvarlig, én post.doc, flere ph.d.- og kandidatstuderende samt videnskabelige assistenter. Der bliver lagt vægt på et godt fagligt miljø og sparring mellem projekter. Ud over dette er der åbne døre og et godt socialt miljø.

Forskningsprojektet:
Monitorering af fysisk aktivitet i den ældre befolkning, herunder motivation og dagligt funktionsniveau. 

Samfundet står over for en stigende ældrebyrde med øgede udgifter til assistance og rehabilitering. De fleste ældre oplever én eller flere gange i deres liv et større eller mindre funktionstab. Spørgsmålet er om man kan modvirke ældres funktionstab og begrænse de økonomiske omkostninger, der er forbundet med ovenstående ved at monitorere ældres fysiske aktivitets niveau og motivere de ældre til at forblive fysisk aktive. Ny teknologi tillader objektivt at måle fysisk aktivitet mere reliabelt og let tilgængeligt.

Nærværende projekt er finansieret af EU midler H2020 og skal vha. et randomiseret kontrolleret klinisk studie undersøge om håndbårne aktivitetsmålere kan bruges til måling af dagligt aktivitetsniveau hos den ældre borger og om motiveret feedback kan være med til at øge aktivitetsniveauet i populationen. Projektet skal yderligere samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet om at udvikle algoritmer, der skal søge at forudse drastiske fald i funktion.

Kvalifikationer
Stipendiet kan søges af kandidater med relevant bestået sundhedsfaglig kandidateksamen. Der vil blive lagt særlig vægt på, at ansøgeren har:

• Erfaring med indsamling og behandling af data (kvantitativ og kvalitativ)
• Erfaring med systematisk litteratursøgning (udarbejdelse af systematisk review og meta-analyse)
• Selvstændighed hvad angår klinisk forskningsmetode
• Erfaring fra klinisk virke og sundhedsfaglig baggrund
• Erfaring med at tilrettelægge og gennemføre holdtræning af ældre
• Undervisningserfaring og erfaring med formidling
• En eller flere publikationer (gerne som førsteforfatter)

Ansøgeren skal kunne samarbejde, arbejde struktureret og selvstændigt i et videnskabeligt miljø, overholde deadlines og holde mange bolde i luften. Ansøgeren skal lede et forskningsprojekt med flere forskellige samarbejdspartnere, nationalt såvel som internationalt og publicere projektets resultater i videnskabelige tidsskrifter. Det er en forudsætning, at kandidaten kan indskrives som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Ansøgningen skal indeholde overvejelser om, hvordan projektets problemstillinger kan belyses empirisk.

Ansøgningen
Send ansøgning, CV, publikationsliste og kandidatbevis via nedenstående link senest 31. maj 2017. Ansøgninger der afleveres efter denne frist, vil ikke blive taget i betragtning.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Henning Langberg, e-mail: langberg@sund.ku.dk.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på http://jobportal.ku.dk.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskningsområder lige fra molekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet.

APPLY NOW

Part of the International Alliance of Research Universities (IARU), and among Europe’s top-ranking universities, the University of Copenhagen promotes research and teaching of the highest international standard. Rich in tradition and modern in outlook, the University gives students and staff the opportunity to cultivate their talent in an ambitious and informal environment. An effective organisation – with good working conditions and a collaborative work culture – creates the ideal framework for a successful academic career.

Contact

Louise Johnsen
E-mail: ljoh@sund.ku.dk

Info

Application deadline: 31-05-2017
Employment type: Limited period
Employment start: 01-09-2017
Department/Location: Dept. of Public Health

Search all vacancies